Regeringen har i samband med budgetförhandlingarna i höstas beslutat att rikta ett anslag på 80 miljoner euro till banavsnittet Köklax–Karis. Anslaget ingår i investeringsbilagan till regeringsprogrammet.

För Kustbanans avsnitt Köklax–Karis och Karis–Hangö har Trafikledsverket gjort en projektutvärdering. För banavsnittet Karis–Hangö har det gjorts en infrastrukturutredning.

Kustbanan har en central inverkan på utvecklingen av den regionala tillväxten och livskraften i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö. Den nuvarande Kustbanan betjänar fjärrtrafiken i Finlands tillväxttriangel i minst flera årtionden, samtidigt som det finns stark utvecklingspotential för lokaltrafiken på banavsnittet: områdets egna markanvändningskalkyler visar en 25-procentig ökning av antalet resor på banavsnittet Kyrkslätt–Karis fram till år 2050 jämfört med nuläget. Utöver detta hänför sig banan också till farleder kritiska för försörjningsberedskapen i Södra Finland och den så kallade Military Mobility.

Därför föreslår Kustbanearbetsgruppen att regeringsperiodens anslag på 80 miljoner euro ska i enlighet med de regeringsbeslut som redan fattats riktas till genomförandet av alternativ 2 (K-VE2) för utveckling av banavsnittet Köklax–Karis.

Enligt Kustbanearbetsgruppen erbjuder utvecklingsalternativ 2 den bästa möjligheten att utveckla fjärr- och närtågstrafiken på den nuvarande Kustbanan och ökar avsevärt banans tålighet mot störningar.

Kustbanearbetsgruppens ställningstagande 03_2024

Bakgrundsmaterial (på finska)