Ajankohtaista Rantaradan varrelta: lännen junayhteyksiin parannusta rantaradan kehittämisellä ja tunnin junalla.

Rantarata on nykyinen Helsingin ja Turun välinen rata, joka kulkee muun muassa Espoon, Kirkkonummen, Karjaan ja Salon kautta. Rata on Helsingin suunnasta neliraiteinen Espoon Leppävaaraan asti, siitä Kirkkonummelle kaksiraiteinen ja loppumatkan pääosin yksiraiteinen. Kahden lisäraiteen rakentaminen Leppävaaran ja Kauklahden välille on käynnistetty.

Rantaradalla on tehty peruskorjaus Kirkkonummen ja Karjaan välillä vuosina 2017–2021. Korjaukset vähentävät radan häiriöherkkyyttä ja parantavat palvelutasoa. Samalla on parannettu Kirkkonummen Jorvaksen asemaa. Radan nykyinen kunto edellyttää vielä päällysrakenteen uusimista ja stabiliteetin parantamista useiden kilometrien matkalla. Myös tunneleista moni on vielä korjaamatta.

Uudenmaan liiton selvitys tarkastelee kehittämisvaihtoehtoja

Uudenmaan liiton laatima selvitys rantaradan ja Hangon suunnan junaliikenteen kehittämismahdollisuuksista valmistui huhtikuussa 2022. Samalla tutkittiin myös mahdollisuutta parantaa liikennöintiedellytyksiä pienillä rataan kohdistuvilla toimilla. Linkki selvitykseen: https://uudenmaanliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Rantaradan-ja-Hangon-suunnan-henkilojunaliikenteen-kehittaminen.pdf

Työssä on selvitetty henkilöliikenteen kehittämisvaihtoehtoja ja tarkasteltu henkilöjunayhteyden kehittämistä Rantaradalla Hankoradan sähköistyksen jälkeen (vaihe 1). Selvityksen vaiheistus on henkilöliikenteen kehittäminen sähköistyksen valmistuessa ja kun kaupunkirata on valmis (vaihe 2) ja mahdollisen uuden ESA yhteyden jälkeen (vaihe 3). Kullekin vaiheelle on laadittu toiminnallisuus-, investointi- sekä liikennöintikustannusarviot

Edellä mainittu selvitys antaa selkeän vaiheittaisen kehittämisen polun lähitulevaisuuteen jo suunniteltujen rataliikenteen investointien tukemiseksi Helsingin ja Turun väliselle Rantaradalle. Hanko–Hyvinkää-rataosuuden sähköistäminen vuoteen 2025 mennessä, Espoon kaupunkirata -hankkeen valmistuminen vuoteen 2029 mennessä sekä Turun ratapihajärjestelyjen uusiminen täydennettynä Rantaradan Kirkkonummi–Karjaa–Hanko–väliselle osuudelle selvityksessä esitetyt pienimuotoiset infrastruktuurin kehittämisinvestoinnit parantaisivat jo 2020–luvulla Rantaradan henkilöjunaliikenteen palvelutasoa niin Länsi-Uudenmaan alueella ja etenkin myös Helsinki-Turku– välisen osuuden houkuttelevuutta parempana raideliikenneyhteytenä mahdollista ESA-rataa. ESA-radan valmistuminen ajoittunee nykytilanteen tietojen perusteella 2040-luvulla.

Rantaryhmän esitys 2023–2027 hallitusohjelman painopisteiksi

Valtion väyläverkon investointiohjelmassa vuosille 2022–2029 Rantaradalle ei ole osoitettu mitään merkittäviä investointeja, ja ainoastaan Rantarataa leikkaavan raideosuuden Hanko–Hyvinkää-väli on kehityskohteena sähköistämisen ja peruskorjauksen osalta. Rantaradalle on tehty vuosien 2019–2021 aikana pieniä korjauksia, ja parhaillaan on menossa joitakin radanparannustöitä stabiliteetin parantamiseksi Kirkkonummen ja Karjaan välillä.

Rantarataryhmä tulee laatimaan esityksen painopisteiksi vuosien 2023–2027 hallitusohjelmaan. Alueellinen Rantarataryhmä priorisoit nostot tulevan syksyn 2022 aikana. Keskeisiä teemoja ovat esim.

  1. Rantaradan raideosuuksien sekä Kirkkonummi–Karjaa että Karjaa–Hanko välillä Uudenmaan Liiton selvityksen mukaisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelun välitön aloittaminen ja toteuttamisaikataulun laadinta siten, että EU TEN–T– asetusehdotuksen mukainen ydinverkon aikataulu 31.12.2030 voidaan toteuttaa ja raidekokonaisuus säilyy Euroopan TEN – T – liikenneverkossa. Vastaavasti myös selvityksessä määritellyn alueen välittömän raideosuuden Karjaa – Salo suunnittelu ja toteuttaminen kehittämistoimenpiteiden osalta on aloitettava.
  2. EU – Euroopan komission uuden TEN – T asetuksen huomioiminen Suomen raideliikenteen kehittämisessä etenkin Helsinki – Turku – välisellä osuudella – Rantaradan kehittäminen parantaisi raideliikenneyhteyksiä jo 2020 – luvulla ennen Turun tunnin – juna hanketta.
  3. Uudenmaan liiton selvityksessä E244 – 2022 esitetyt pienimuotoiset infrastruktuurin kehittämisinvestoinnit parantaisivat merkittävästi nopeammin Helsinki – Turku – välisen raideosuuden välityskykyä ennen suunnitteilla olevan ” Turun tunnin – juna” – yhteyden valmistumista